آیا میدانستید : در بیمارستان های ایران مریض را (بیدار) میکنند تا قرص خوابشو بخوره

تا حالا دقت کردین ... دو ساعت درس میخونی ساعتو نگاه میکنی میبینی نیم ساعت گذشته

نیم ساعت میای پای کامپیوتر ساعتو نگاه میکنی میبینی دو ساعت گذشته؟

 

به بابام میگم مامانمو اولین بار کجا دیدی؟

میگه با دوست دخترم تو یه عروسی بودم دیدمش عاشقش شدم !

 

هنوزم که هنوزه، هستند کسایی که وقتی میخوای بری بیرون میپرسن: " کجا؟ "

و بلافاصله بعد از شنیدن جواب " میرم بیرون "

از جانب شما قانع شده و به آرامش خاصی میرسند ...!

 

از حموم اومدم بیرون ... اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتم ...

واسه مادر بزرگم تعریف کردم ... یه دقیقه فکر کرده بعد میگه : برقم برقای قدیم ...

میگرفت درجا طرفو خشک میکرد ...!!!