جملات مجهول

        تعریف: جملاتی هستند كه، به هردلیلی، با مفعول آغاز شوند:

                                 كیكی توسط سپهر درست شد.     A cake was made by Sepehr.

 جملات مجهول را در موارد زیر به كار می‌برند:

1. ذكر فاعل ضرورتی نداشته باشد، یا مهم نباشد.

The results of election will be announced soon.

2. مفعول از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

Laleh and Ladan were operated in Singapore.

3. فاعل را نشناسیم یا معلوم نباشند.

Sars virus was at last destroyed.

4. وقتی فاعل جمله، مردم (people) باشد

It is said he is living in Iran.

"ادامه مطلب " را بزنید

 

اگر فعلهای متعدی مجهول شوند،  پس  ازخود مفعول ندارد، قبل از خود مفعول دارند.

The educational systems should be examined.

فرمول ساخت جملات مجهول:   

بقیه جمله  + قسمت سوم فعل  + فعل to  + مفعول

A cake was made by Sepehr.

 نكته: در یك جمله مجهول زمان جمله توسط شكل فعل be معلوم می‌شود. فعل اصلی به صورت قسمت سوم ( p.p) دیده می‌شود.

The injured man is being operated now.

                                            حال استمراری مجهول

فرمول كاربرد زمان ها در مجهول:

1.فعل های(کمکی)                                                                       p.p + be +modals

2. صورت كامل در مجهول :                                              have/ has / had + been + p.p

3. صورت ساده در مجهول:                                           was / were / am / is / are / + p.p

4. صورت استمراری در مجهول:                           was / were / am / is / are + being + p.p


 نكته: در صورتی كه بخواهیم فاعل جمله معلوم را در جمله مجهول هم داشته باشیم باید آنرا در آخر جمله مجهول درون پرانتز و پس از حرف اضافه by بیاوریم.

 Hesam wrote a letter    A letter was written by Hesam.

 

نكته: جملات پرسشی كه با who ساخته می‌شوند در مجهول به (by whom) تبدیل می‌شوند.


Who posted the letter? à By whom was the letter pasted?

 نكته: در یك جمله مجهول زمان جمله توسط شكل فعل be معلوم می‌شود. فعل اصلی به صورت قسمت سوم ( p.p) دیده می‌شود.

The injured man is being operated now.