ترتیب صفات قبل از اسم

 اسمی  +  هدف   + نوع +  جنس  +ملیت + صفت فاعلی  /  مفعولی    + رنگ + شکل + سن + کیفیت +اندازه+ نظر

                                          

           نظر، ایده                                              awful- beautiful- nice         

  اندازه:                                                            large –long-little-tall-small


كیفیت                                                 good – light – heavy – nice

سن                                                                                    old-new

شکل                                                  round-fat-thin-wide- narrow

  رنگ                                                               red – yellow – white

صفت فاعلی/مفعولیrunning-missing-covered                                                           

ملیت:                                  British -Iranian – Persian                  

جنس                                           plastic -sandy -cotton-              

نوع                                                human-chemical -domestic 

هدف      alarm (clock)-tennis                                                        

اسمی:                                          physics teacher – history student

نكته    معمولا  ‌صفتی به اسم نزدیكتر قرار می‌گیرد، كه در اسم ماندگارتر باشد.

The new difficult text book is interesting

                                                                    

صفات بالا نمی‌توانند با حروف تعریف، همزمان به كار روند.

وجه وصفی (Participles):

1. تعریف:  وجه وصفی شكلی از فعل است كه نقش صفت را در جملات ایفا می‌كند،

                      آب جوش boiling water                                آب جوشیده   boiled water

                                                          

صفت فاعلی و صفت مفعولی صورتهایی از وجه وصفی هستند كه می‌توانند برای اسم نقش صفت ایفا می کنند. صفت فاعلی را از افزودن ing  به فعل می سازند .                                                                    boil + ing = boiling

                                    

صفت مفعولی را نیز از افزودن ed  به فعل می سازند.                   boil + ed = boiled        

                                                          

 صفت مفعولی برخی فعل ها از قاعده فوق ساخته نمی شوند. مثال :       

(صفت مفعولی بی قاعده) broken                                  قمست سوم فعل break

The drowned man was dead.

 

نكته: صفات فاعلی و مفعولی از فعل ساخته می‌شوند و حالت فاعل و مفعول را بیان می‌كند.

 ترسناك                                frighten + ing = frightening (ترسیدن)

ترسیده                                 frighten + ed = frightened (ترسیدن)

معمولاً صفات فاعلی بعد از نام غیر انسان و صفات مفعولی پس از نام انسان می‌آیند.

The children are frightened because the lion is frightening.

                                           غیرانسان                                                  انسان    

 

نكته مهم: فعلهای خاص یا ربطی اگر در معانی گفته شده به كار روند، بعد از آنها صفت قرار می‌گیرد و. اگر در معانی دیگر خود به كار روند، فعل حالت محسوب نمی‌شوند و بعد از آنها قید قرار می‌گیرد.

                        اوعصبانی به نظر می‌رسید                              (فعل خاص)He looks angry

                                            

              با عصبانیت به من نگاه كرد                       (فعل تام)He looked at me angrily.