درس 4

مصدر پس از برخی افعال

I want to make some cake.

I promised  her to make some cake.

 

پس از دسته‌ای از افعال، فعل اصلی به صورت مصدر (با to) می‌آید،

 

مهمترین این افعال عبارتند از:

دوست داشتن                                               like

اجازه دادن                                                allow

توصیه كردن                                            advise

قول دادن                                             promise

امیدوار بودن                                              Hope

تشویق كردن                                       encourage

وادار كردن                                                   get

سعی كردن                                                     try

فراموش كردن                                              forget

موافقت كردن موافق بودن پذیرفتن                                                agree                  

تصمیم گرفتن تعیین كردن                               decide

برنامه‌ریزی كردن  ،برنامه داشتن                              plan

خواستن                                                  want

آرزو كردن خواستن                                       wish

مایل بودن                                           would like

گفتن                                                      tell

پرسیدن خواستن                                          ask

دستور دادن                                             order

اجازه دادن                                            permit

مجبور كردن                                              force

دعوت كردن                                              invite

انتظار داشتن توقع داشتن                               expect

نكته: پس از تبدیل نقل قولهای امری به غیر مستقیم نیز، یك مصدر به وجود می‌آید.

The teacher told us, “Answer the question orally”

 

The teacher told us to answer the question orally

 

نكته: در نقل قولهای امری، كلمه Don’t در غیر مستقیم به not to تبدیل می‌شود.


I told him, “Don’t play football in the yard

I told him not to play football in the yard

نكته: فعلهایی دوم را با گذاشتن not قبل از to منفی می‌كند.

I’d like you not to smoke anymore

من دلم می‌خواهد كه شما دیگر سیگار نكشید.