بسمه تعالی

 در این درس با فرمول هایی آشنا می شوید که هر یک تعریف خاص خود را دارند و هر یک مفهوم خاصی را
به نمایش می گذارند. ویژکی مشترک همه ی این فرمول ها این است
که همگی در گذ شته اتفاق افتاده اند .

اول  فرمول          Should have     +     p.p        

تعریف فرمول    :  این فرمول نشان میدهد که کاری باید در گذشته به انجام می رسید ولی به انجام نرسیده است

 برای درک بهتر مفهوم این فرمول به گفتگوی دو نفر زیر دقت کنید       :

He  should have talked to his father better .

-          باید با پدرش بهتر صحبت می کرد ( ولی بهتر صحبت نکرده است )

فرمول دوم Shouldn’t   have     +   p.p                                         

تعریف فرمول     : این فرمول نشان می دهد که که کاری در گذشته نباید به انجام می رسید ولی به انجام رسیده است.

Yes , I agree. He shouldn’t  have  behaved  like that.

-          بله . قبول دارم . نباید آن طور رفتار می کرد. ( ولی آن طور رفتار نکرده است .)

 اکنون به چند مثال بیشتر دقت کنید :

You should have knocked the door before you entered .

 باید قبل از اینکه وارد بشی در میزدی .( در نزده است )

He should have asked someone the way .

باید از کسی راه رو می پرسیدی ( نپرسیده است )

You shouldn’t have bought that used car.

نباید آن ماشین دست دوم را می خریدی . ( خریده است )

 They shouldn’t have gone into that deserted  house .

آنها  نباید  به داخل آن خانه ی متروکه می رفتند .( رفته اند )

خلاصه   :      should have + p.p                    با این فرمول کاری به انجام نرسیده است     

 

                      shouldn’t have + p.p               با این فرمول کاری به انجام رسیده است                                         

     فرمول  سوم                                                        may  / might  have    +     p.p

تعریف فرمول     :  این فرمول نشان می دهد که ممکن است کاری به انجام رسیده باشد ولی نمیدانیم به انجام رسیده است یا خیر .  

 
احتمال انجام اینگونه جملات کمتر از %50  است .

He may have left for school.

شاید رفته مدرسه .( شاید هم مدرسه نرفته)

Mr.  Smith  might have annoyed by  your words.

شاید  آقای اسنیت از حرف های تو رنجیده باشه ( شاید هم نرنجیده باشد )             

  May    احتمال قوی  و     might    احتمال ضعیف را بیان می کند

وجود کلمات زیر در تست نشانه ی استفاده از این فرمول است  .

It possible she didn’t hear the bell. Well, I suppose that she ………….. asleep.

1. may be     2. Must be        3. Shouldn’t have been      4. May have been

 فرمول چهارم                               could have  +  p.p               

تعریف فرمول   :  این فرمول نشان می دهد که کاری در گذشته می توانسته به انجام برسد ولی نرسیده است.

Our father was free on Friday.  He could have taken  us to cinema, but he didn’t.

پدر روز جمعه کاری نداشت. می توانست ما را به سینما ببرد ولی نبرد.

When we got to the restaurant , there were no free table.

you ………..one “

                                                                                                                1.should   have resave        2. should reserve

3. could reserve                4. Could have reserve    

“They asked Mary to drive them to the airport.”

She …………… them to the airport because she can’t drive.”

 1.couldn’t drive                         2.shouldn’t drive

3.couldn’t have driven               4. might not have driven

توجه

مفهوم ( couldn’t have + p.p )  این است که امکان انجام کاری وجود نداشته حتی اگر شخص می خواسته است آن کار را انجام بدهد.

 فرمول پنجم                    must have +pp                         

 تعریف فرمول     : این فرمول  اطمینان بالای %95 ما را از اظهاراتمان بیان می کند و می گوید که کاری با این درجه از یقین به انجام رسیده است و اینکه  :

به یک نتیجه گیری منطقی از یک موضوع  رسیده ایم.

 به این مکالمه دقت کنید :                                                                                                                                                                      She’s well dressed        

-          سر و وضع خوبی داره

 B:    Well, she must be the money

-          خب . حتما پولش رو داره


    وضع اش بد نبود She was almost a self – sufficient              .

                     پس دستش به دهنش می رسید.                                The she must have been on his own

I cant find my cell phone.  It’s not in my bag.”

 “ you …………. It on the train. It was beside you on the seat.”

                                                                                                                           1- must have left     2- must leave

3- may leave             4. May have left

Saeed knows almost everything about Geography of our country.”

 “ He ………… a lot of  Geography  books.

 1- must read       2- must have read      3- might read   4- might have read