عبارات وصفی

Adjective phrases

بخش اول – آشنایی با مفاهیم

1 – کلمه پرسش  : کلمه ای است که برای سئوالی کردن جمله در ابتدای جملات پرسشی قرار می گیرد .

تعدادی از کلمات پرسش عبارتند از :

Who ,  whom , where , which ,whose , when ,what, how, how long, ………………….

Whom did you see ?

Who washed the dishes ?

2 – ضمیر موصولی  : همان کلمه پرسش را گویند که بجای اینکه جمله ای را پرسشی کند ، دو قسمت جمله ای را بهم وصل کند .

He is the seller whom I saw in the market.

                   ضمیر موصولی            

3- شبه جمله ی وصفی   : مجموع ضمیر موصولی و جمله ی پس از آن را گویند که با هم معنای واحدی را می سازند

                                                                                                      Adjective clause                                                                  

……..whom I saw in the market .                     

شبه جمله ی وصفی                   

                نکته     :  جمله ی موجود در شبه جمله ی صفتی، شکل خبری دارد

This is the school where did I go . ( wrong )

This is the school where I went .   ( right)

نکته    : شبه جمله ی اسمی پس از اسمی که تعریف می کند ، قرار می گیرد .برای مثال در جمله های بالا پس        آمده    است .  seller ,school       

The man who lives next door is my boss.

This is the record store where my friend works in.

4 عبارت وصفی    : به کوتاه شده ی شبه جمله ، عبارت وصفی گویند . عبارت وصفی یک صفت است  

Adjective phrase  

خانمی که کتاب را نوشت , عمه ی من است .

The woman who wrote the book is my aunt.

خانم نویسنده کتاب عمه ی من است  .

The woman writing the book is my aunt .

بخش دوم – ساختارعبارت وصفی

عبارات وصفی بسته به نوع شان به دو شکل ساخته می شوند :

1 – عبارت وصفی فاعلی : اینگونه عبارات پس ازفاعل قرار می گیرند

Governments should punish  people  who  pollute the environment.

                                   فعل انجام شده                 فاعل      

برای تبدیل این شبه جمله به عبارت وصفی ، ضمیر موصولی را حذف و به فعل ing می دهیم  

  Governments should punish  people   polluting the environment.

دولت ها باید افراد آلوده کننده ی محیط زیست را مجازات کنند

2- عبارت وصفی مفعولی  : اینگونه عبارات پس از مفعول قرار می گیرند و از حذف ضمیر موصولی و فعل  ربطی پس از آن (در جملات مجهول) یا  از حذف ضمیر موصولی و فاعل پس از آن ( در جملات معلوم) ساخته می شود.

     The clock that I bought yesterday is expensive. (معتوم)

      The clock bought yesterday is expensive. 

    

       The metal which is used in these cars is pressed plastic.(مجهول)   

       The metal used in these cars is pressed plastic.

-          I enjoy my friend   because I like the people ……..

1-       I work with  him                                  3- working with them

2-       Whom I work with                                4- 2 &3

-          The man ……….on the plane talked all the time.

1-    Sitting next to me                               3- sat next to me

2-    I sat next to him                                 4- whom sat next to me