بسمه تعالی

 خلاصه ی گرامر درس 1

When

 وقتی بکار می رود که :

1-       عملی در حال انجام باشد که عمل دیگری با آن همراه  شود.( عمل در حال انجام استمراری است )

He was watching TV when I entered the room.

                                                                                                                     ساده                                              استمراری

در چنین صورتی جمله پس از when  ساده و جمله ی دیگر استمراری خواهد بود .    

 John was leaving his room------------- I saw him .

                                                                                                                                                                                                                 1-as          2-when   3-since     4- whether      

2-       دو عمل با یک فاصله ی زما نی پشت سر هم به انجام رسیده باشند.( هر دو جمله ساده هستند)

When I knocked the door , he opened  it.

                                                                       ساده                           ساده        

--------------- the soldier heard  the horn, they stood up .

 1-as              2-while        3-when             4- as long as


3-      
دو عمل در گذشته به انجام رسیده اند . ولی یکی زودتر بوده است . (عمل زودتر گذشته کامل است )

 When I arrived there , everybody had eaten their dinner.

 ساعت 10                                            ساعت 11     

                                                                         
----------گذشته کامل--------- , -----------گذشته ساده........  when                                                         

The students had taken the exam --------------- I got  there .

       1-when               2- before         3-  until        4- 1,  2

4-       بخواهیم یک عادت یا قاعده ی را بگوییم  یا بخواهیم به برهه ی خاصی از زمان اشاره کنیم . 

   When I was young , I used to get up  late .      برهه ای از زمان    

                               عادت     Whenever Ali sees me , he     tells me a joke .


(قاعده کلی       )         ---------it rains , the air gets fresh .

1-whenever       2- whether         3- as soon as         4 - while

             As/ while وقتی به کار می روند که :

 1-       جمله ی پس از نقطه چین استمراری باشد. اگر ساده بود جواب when  است .

 As I was getting off the bus , I saw Ali .

When I saw Ali, he was getting off the bus .

( به نقطه ای از زمان اشاره دارد نه برهه ای خاص)                                                   ……….. I was visiting London, I came across some Iranians.

1-when            2- while                3- as                 4- 2,3

                                                                                                                          ………..I was reading a story my little son ,  he fell asleep .

1-while           2- since           3- when           4- as soon as

به زمان جمله ی پس از کاما دقت کنید . ( ساده است )

2-       بعد از نقطه چین علت کاری ذکر شده باشد :

As I was tired ,…………………….

As  it was late ,…………………….

 

     گاهی as  به معنی " هر چقدر که " است . در این صورت نوعی همسویی  بین دو عمل وجود دارد :

As  he behaves more badly, I  hate him more .

هر چقدر که بیشتر بد رفتاری کند بیشتر از او متنفر می شوم .

                                                                                                                   ……….you get more exercise , your muscles get stronger

1-as                      2- as long as                   3- while             4- until

 ……….. you get older , your muscles get less flexible .

1-as                        2- since                            4- as soon as                     4- whether

نکته :   اگر as  برای بیان توازن و همسویی به کار رود . صفات تفضیلی در آن دیده می شود .