نکته های گرامری درس 3


 1-   ................جمله ...............think / believe /  hope/  guess / tell /    know    +     + فاعل                                

They think that human activities warm the Earth

جمله

2 -  شبه جمله های اسمی (  noun clause    ) جملاتی هستند که با ضمیر موصولی (   what / where / which / when) آغاز می شو دند و وظیفه ی مفعول  را در جمله ایفا می کنند. به یک دیگر مثال دقت کنید :

 
We don’t know exactly   what will happen.

                                                                                

3     کلماتی مانند :  nor   با ساختاری خاص جمله را منفی می کند . برای این کار جمله پس از  nor   به شکل پرسشی می آ ید ولی اصلا
پرسشی مطرح نیست و فقط جمله معنای منفی پیدا می کند . به این جمله از این درس توجه کنید :

 
We don’t know what happens nor do we know where and when they make a problem .

 ما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد و نمی دانیم در کجا و در چه زمانی مسئله ای را بوجود خواهند آورد .

 
4  فعلی که به اول جمله–ing می آید   ، می گیرد. 

                                                                  Driving cars can be dangerous.

 5- روش و چگونگی انجام کاری را    با  by     بیان می کند

They do so by trapping heat in the atmosphere

آنها این کار را با به دام انداختن گرما در جو انجام می دهند. 

6 در ساختار جملات شرطی نوع اول ، جمله شرط در زمان حال ساده می باشد  و جمله نتیجه در زمان آینده ساده خواهد بود .

 

 

If       +   s       + v 1   ,      s    +   will  + v 1

آینده ساده                           حال ساده

If we try  ,   most of us can do our part .

                                                              

    *  گاهی به جای will  فعل های کمکی دیگر می آیدcan – may – must   should