نکته های واژگانی درس 4

 
1
کلمات دیگرهم خانواده  ( real  ) که در کتابها تاکنون خوانده اید . آیا معنی هر یک را می دانید؟

really    reality    realistic  realize  realization  

2 با این کلمات آشنا شوید   :

place (n )  /   place ( v )  /   palace   ---  plate /  plane /   planet / plant  /  plane

 

compare (v)        compared(adj )        comparison (n)

 3 -  مهمترین مترادف های درس 4 عبارتند از :


 
Create           = make sth new

Occur            =  take place  ; happen

Common       = usual

Special          = particular ; specific ; certain

Luckily         = fortunately

Less               = not more

Since             = because ; as

Provide         = supply

Probable      =  likely

So far           = until now

Record ( v)   = set down

Willing         = eager

Instrument    = tool

Rattle            = shatter

Immediate   = instant


4- چند کلمه هم معنی برای " کمک " ‘  " یاری "   و " معاونت " 

aid     = assistance  ; help ; support ; encouragement ; relief

 

5– بد نیست با چند کلمه از این درس و معادل آنها در فارسی آشنا شوید :

 ناگهانی –بی مقدمه       sudden  یکمرتبه – یکهو         all of a sudden

ناگهان   suddenly 

6- به ترکیبات مختلف  کلمه make up    دقت کنید .

آرایش کردن............................make oneself up

               جبران کردن................................…make up for

تصمیم خود را گرفتن........... make up one’s mind

                                        پیش کسی خود را شیرین کردن..........make up to

7 – با حروف همراه  برخی ترکیبات این درس آشنا شویم .

in a doorway / in a car- check for- away from

consist of- make up of- free of- in comparison to

8- بهتر است که بدانیم :

آب و هوا..............................weather

آیا – که آیا............................whether

چرم......................................leather

رهبر .....................................leader

کف صابون – کف یا عرق اسب.lather
نردبام – پله  ladde............................

9 – آیا میدانید چند معادل در زبان فارسی برای " فورا " در انگلیسی داریم ؟

 

  Immediately /instantly / at once / right  now /   without delay /  straight away