1-       در این درس جملات بسیاری دیده می شوند که در قا لب " جملات امری " هستند.    جملات امری معمولا فاعل ندارند . از این رو با فعل آغاز می شوند .فاعل اینگونه جملات you   می باشد که در جمله مستتر می باشند. اکنون به دو مثال زیر دقت کنید

Learn how to speak with confidence.                                                                   یا د بگیرید چگونه با اعتماد حرف بزنید.

حواستان به عادت هایی که دارید . باشد.Be aware of habits you might have.        

Heading   -   2         

                                :  عنوان یا سرفصل هر پاراگراف را  (heading) گویند. در عنوان می توان خلاصه ی یک پاراگراف را مشاهده نمود. در این درس عنوان هر پاراگراف را با رنگ قرمز مشخص نموده است . با این توصیف میتوان عنوان هر پاراگراف را با کمی تمرین در این کار حدس زد.سئوال مربوط به این مطلب در امتحان آخر ترم یا تست های کنکور مطرح است که باید با مشاهده ی نمونه سئوالات گوناگون به تبحر کافی نائل آمد .

3- در انگلیسی هدف از انجام کار را با استفاده از کلمات زیر بیان می کنند :

1 – so that +..............  جمله ...........

Add energy so that your voice will never be boring

                                   جمله                  

2- to /  in order to  / so as to +-------شکل ساده فعل----------

To /In order to  emphasize main points , you’ll want to use……

                                                           شکل ساده     

4- کلماتی مانند boring    یا  interesting    می توانند صفت باشند . به این گونه صفت ها  صفات فاعلی می گویند زیرا حالتفاعل را بیان می کنند.برای ساختن آتها به فعل ing  اضافه می کنند :

   Bore+ ing   =    boring                                                                                 

Interest +ing   =     interesting                                                                                         

                Zahra is bored because her job is boring.

                                                                صفت فاعلی                      صفت مفعولی  

 کلماتی مانند bored   یا interested   صفت مفعولی هستند . این گونه صفات حالت مفعول را بیان می کنند .چند مثال  :

  

                                                                             ترسناک      frightening

                                                                          ترسیده                   frightened    

                                                                                  کسل  bored     

                                                                                کسل کننده boring