فعلهای دو قسمتی:

فعلهایی هستند كه از یك فعل و یك قسمت دیگر ساخته شده باشند. فعلهای دو قسمتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 فعلهای جدا شدنی                                               فعلهای جدانشدنی

 1.       فعلهای جداشدنی   :         فعلهایی هستند كه از یك فعل و یك قید واره (جز قیدی) تشكیل شده باشند.

       مثال:                                                 قید واره    Turn on            و            Put on

دو قسمت این دسته از فعلها،‌توسط مفعولشان جدا می‌شوند،   از این رو آنها را  "جداشدنی " می‌نامند.

 I turned on the light.     I turned the light on                                    I turned it on.

                                                                    
نتیجه      :         اگر مفعول اسم باشد، می‌تواند جدا بكند یا نكند ولی اگر مفعول ضمیر باشد، حتماً باید جدا بكند.

مهمترین فعلهای جدا شدنی:

پیدا كردن (لغت از فرهنگlook up……………………………….……..………………………

بنا كردن، انشا كردن (آرایش كردن)make up………………………………………...………..

چیدنpick up………………………………………....…………………………………………

زیاد كردن صدا (رادیو)turn up…………………………………………………………………

بیدار كردن / شدنwake up…………………………………………..………………………….

دور انداختنthrow out…………………………………………………………………………

پوشیدن (لباس)put on…………………………………………………………...………………

روشن كردن (لامپ و...) turn on…………………………………………………………………

خاموش كردن (لامپ و...)turn off…………………………………..……………………………

تلفن كردنcall up…………………………………………………………………..…………….

كم كردن صدا (رادیو)turn down…………………………………………………………………

برداشتن و بردنtake away………………………………………………………………………

حذف كردنleave out…………………………………………………………………………….

به زمین گذاشتنput down……………………………………………………………………….

درآوردن (لباس)take off………………………………………………………………..………..

پس دادن... ....................................................................................................................give back

     فعلهای جدانشدنی

فعلهایی هستند كه از یك فعل و یك حرف اضافه  ساخته می‌شوند.                   look at و listen to

 
مفعول این دسته از افعال نمی‌توانند دو قسمت آنها را از یكدیگر جدا نمایند. خواه  مفعول اسم باشد، خواه  ضمیر.

She looked at Jane.                                     She looked at her

 مهمترین فعلهای جدانشدنی عبارتند از:

 

جستجو كردن

search for – look for

(اتوبوس، هواپیما) سوار شدن

get on

پرداخت پول

pay for

(مترو، قطار و دوچرخه) پیاده شدن

get off

حرف زدن برای، صحبت كردن با

speak to

(اتومبیل و تاكسی) سوار شدن

get in

فكر كردن به – در فكر چیزی بودن

think of

(اتومبیل و تاكسی) پیاده شدن

get out of

صحبت كردن با

talk to / with

دخالت كردن در

meddle in/with

نگاه كردن به

look at

دیدار كردن (رسمی)

call on

مراقبت کردن

look after

بهبود یافتن

get over

منتظر ماندن (برای)

wait for

خلاص شدن

get rid of

گوش دادن به

listen to

تمام شدن چیزی

run out of

فكر كردن درباره

think about

 

 

تركیبات جدا نشدنی       :این تركیبات در واقع شاخه‌ای جدا شده از فعلهای جدانشدنی هستند.  فرق آنها با فعلهای جدانشدنی در اینجاست كه این تركیبات از یك صفت و یك حرف اضافه تشكیل شده‌اند:

I am searching for my question’s answer.sorry for her death.         ( تركیب جدا نشدنی)

   كلمه  ی بعد از" تركیبات  جدانشدنی"  خواه اسم باشد، یا ضمیر، پس از دو قمست قرار می‌گیرند.

مهمترین تركیبات جدانشدنی عبارتند از:

 نزدیك بهclose to                                              

آشنا با                             Familiar with (sh)

ترسیده ازfrightened of / for                         

زیان آور برای – مضر برای         harmful to

لازم برای                             necessary for

متفاوت از                              different from

شرمنده ا ز                                 ashamed of

ترسیده از                                        afraid of

آگاه از                                           aware of

پر از                                                      full of

خسته از                                               tired of

شبیه بهsimilar to                                            

علاقمند بهinterested in                                 

مسئولresponsible for                                  

متاسف از                             sorry about/for

(در انجام كاری) ماهر (بودن)(be) good at         

راضی از – خشنود از        happy about/ with

راضی  از                          pleased at  / about

به فرق میان foot on و on feet توجه كنید:

 او پیاده به مدرسه می‌رود.                                                                            He walks to school on foot.

او تمام روز را ایستاده است.                                                                       He’s been on his feet all day.