)موضوع 1(

(It)   : به عنوان مبتدای برخی جملات انگلیسی در پنج مورد به كار می‌رود:  آب وهوا-زمان- مسافت- شناسایی- تأكید       

در این درس به موضوع (It) در كاربرد «تأكید» آن می‌پردازیم. (It) در این كاربرد در فرمولی به همین نام به كار می‌رود. در فرمولی به نام فرمول تأكید:

 مصدر + (مفعول + for) + اسم / صفت+  It  +  {is, was, will be}

به مثالهای زیر دقت كنید:

It is easy for me to climb a tree.

Was it important to give up smoking?

نكته 2: اگر در فرمول تأكید، ضمیری پس از for قرار گیرد، باید شكل مفعول داشته باشد.

It is difficult for ……... to solve the problem.

1) mine            2) I               3) my               4) me

ضمایر مفعولی عبارتند از:

(me, you, him, her, it-us, you, them)

                                                  

)  موضوع 2 اسم مصدر (Gerund

تعریف: اسم مصدر، فعلی است كه به شكل اسم در می‌آید تا بتواند به جای آن به كار رود.

طریقه ساخت اسم مصدر:          اسم مصدر = ing + فعل

 Swim + ing = swimming     

اسم مصدر در موارد زیر به كار می‌رود:

     1-به عنوان Reading  interests her                                                       فاعل                                                                                  

    2- به عنوان مفعول برخی فعل ها                              Flore likes dancing           

مهم ترین این فعل ها عبارتند از :

 

در نظر گرفتن                         consider

اجتناب كردن، خودداری كردن       avoid

پذیرفتنadmit                                    

قدردانی كردنappreciate                      

لذت بردنenjoy                                    

 به تأخیر انداختنdelay                           

احتیاج داشتن ، نیاز داشتنrequire           

تصور كردن                                imagine

به تعویق انداختن                       postpone

شروع كردن                                    start

متوقف كردن                                    stop

لطف كردنfavor                                     

تمام كردنfinish                                      

توجیه كردنjustify                                  

ادامه دادن                                     keep

از دست دادن                                  miss

ادامه دادنkeep on                                   

اهمیت دادن                                     mind

خطر كردن                                        risk

3- به عنوان متمم ، پس از حروف اضافه نیز اسم مصدر ساخته می‌شود.

I’m interested in reading story books.    

مهمترین حروف اضافه عبارتند از:


درباره                       about

به                             to

بعد از                        after

در                             at

بدون                         without

از                             of

با – به وسیله            by

قبل                          before

بر طبق                    according to

  به خاطر                 for

با – همراه                with

  به دلیل                 because of / due to

در – روی                 on

in                            در             

   نکته: بعد از stop اگر فعل با to بیاید، توقف، جنبه موقتی دارد و اگر با ing بیاید، توقف دائمی است.

ایستادم تا با او صحبت كنم.                          ( توقف موقت) I stopped to talk to him.

      (توقف دائم)               I stopped smoking. I don’t smoke anymore.

سیگار كشیدن را ترك كردم. دیگر سیگار نمی‌كشم.