برای دانلود فایل این مطلب می توانید   اینجا   را کلیک  كنید


ترتیب کلمات در جملات انگلیسی   (درس  5)

از آن جایی که دانستن ترتیب کلمات در جملات انگلیسی به درک جمله  درست نوشتن و درست سخن گفتن کمک فراوان می کند آشنایی با آن لازم و ضروری است .

 یک جمله انگلیسی از سه بخش یا گروه تشکیل می شود :   1- گروه فعل و فاعل   2- گروه مفعول     3- گروه قید

 

 ق زمان+ ق مکان + ق حالت      مفعول غیر شخصی +مفعول شخصی      فعل اصلی  + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل     

گروه قید                                گروه مفعول                                    گروه فعل وفاعل                   

He sometimes buys me a book from the bookshop at the end of the month.

She usually studies her books carefully in the library in the afternoons.

نکته : قید های تکرار عبارتند از :                                               

Usually , sometimes , often ,always ,never ,hardly ,generally ,……

 قید حالت است و در گروه قید جای می گیرد.hard  نکته:

  باشند قید های تکرار پس از   آنها    قرار می  گیرند             ( am , is are – was, were )  توجه : اگر فعل ای

              He is usually late for school.

              He usually comes late to school.

*فعل های کمکی فعل هایی هستند که که به کمک فعل های اصلی  می آیند تا به آنها کمک کنند جمله را با معنایی بهتر بسازند  

این فعل ها عبارتند از:

            1 – (am – is –are )  (do – does – did)

             2- will. Would –can. Could –may. might –should –must –had to .have to .has to- ought to……

                   He is a great novelist                                          

                   He is playing a piano

نکته :  اگر مفعول غیر شخصی قبل ازمفعول شخصی بیا ید در این صورت به مفعول شخصی to  یا  for می دهیم.                                                                            Uncle John gave me   his photo  

Uncle John gave his photo to me.

نکته :اگر بیش از یک قید مکان یا زمان در جمله باشند آنها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم .

She was born at 5 o’clock on Friday in January 1985.

He lives on Hafez street in Zabol in Sistan province in Iran

    دارند   Ly  خود   معمولی  در آخر  نکته : قید های حالت در حالت

Slowly, carefully ,fluently

ولی برخی از قید های حالت از قاعده مستثنی هستند.

Fast, hard, well,….

He speaks well.

He works hard.

حرف اضافه ی   همراه است آن را قبل از مفعول شخصی می نویسیم.     explain و suggest    نکته : با فعل                

Could you explain the plan to me?

I suggested a way out to her.

بنابر این دو جمله زیر غلط می باشند:

Could you explain me the plan     ?

I suggested her a way out .

نکته : اگر فعلی حرف اضافه داشته باشد قید حالت موجود در جمله به یکی از دو صورت زیر نوشته می شود :

He  looked at   me angrily.

He looked angrily at me.