درس دوم

گرامر اول درس

Some  , any, no

1- some  در لغت به  معنای "  تعدادی" –  "مقداری" و " بعضی" می باشد  و در جملات مثبت و قبل از اسم قرار می گیرد .

I’m going to buy some books.             We made some mistakes.            There’s some milk in the fridge.

  • کلمات)    (books, milk, mistakes   اسم هایی هستند که بعد از some آمده اند.

نکته   : some  را برای تعارف یا پیشنهاد   (در قالب یک جمله ی سئوالی) :

Would you like some coffee ?

نکته    some  برای درخواست  :

“Can I have some soup, please?”      “Yes, help yourself.”

 “Can you lend me some money  ?”

2- any          :     به معنی " هیچ " می باشد. و در جملات سئوالی و منفی بکار می رود.

I’m not going to buy any clothes          There isn’t any orange juice in the fridge .

Didn’t  you make any mistakes ?

پس از any  هم اسم بکار می رود  :   clothes- orange – mistakes

نکته   :  گاهی any   بدون اسم بعد از خود بکار می رود :

You can have some coffee but I don’t want any.  ( any coffee)

                                (any luggage)  Where is your luggage ?       - “ I don’t  have any.

نکته    :  در صفحه ی قبل گفتیم که any  در جملات منفی و سئوالی کار می رود ولی بهتر است بدانیم که در جملات مثبت هم دیده می شود که در جملات مثبت به معنای " هر" می باشد.

                                  هر کتابی را می خواهی بردار               Take any book you wish.

                                          هر دانش آموزی اینو می دونه         Any student  knows this.

               تو هر اتفاقی یکی مقصره            In any event, one person is faulty       .

3-  no                   :  این کلمه از نظر معنی با any  تفاوتی ندارد و معادل not any   می باشد. از این رو در جملات مثبت بکار می رود و معنای آن را منفی می کند.

There aren’t any cars in the parking lot.

There are no cars in the parking lot.

Karen and Steve don’t have any children.

Karen and Steve  have no children.

We didn’t see any friends there.

 We saw no friends there.

                     any   با  not  همراه است ولی no   تنها دیده می شود.

نتیجه   :          هر دو جمله را منفی می کنند.

                     هر دو هم معنی هستند.

                     هر دو قبل ار اسم بکار می روند.

                                   اسم   +  any     +  فعل منفی                                              There is not any car in the park

     اسم    +  no       + فعل مثبت                                      There is no car  in the park.

 نکته  :  گاهی پس از no   اسمی دیده نمی شود . در این صورت no  جای خود را به  none  میدهد.

  -“ How much money do you have ?”

- “ none”  ( = no money)

  Were there any problem?”  
- “ No, none” ( = no problem)

نکته  : ممکن است که  no  در ترکیبات زیر هم دیده شود :

Nobody/nowhere / nothing /no one

گرامر دوم درس

صفات ملکی – ضمائر ملکی

مثال                      ضمائر ملکی              صفات ملکی                 ضمائر فاعلی              

          I                        my                    mine               It is my book/ It is mine           

You                  your                yours               It is your book/ It is yours

He                     his               his                   It is his book/ It is his                                

She                    her           hers                  It is her book/ It is hers                                                                                                            

It                        its                            its       It is its book/ It is its       

We                    our                  ours         It is our book. / It is ours .                                                     

You                   your             yours      It is your book. / It is yours .                                                            

They                  their              theirs       It is their book. / It is theirs                                                            

صفات ملکی  : صفاتی هستند که مالکیت را برای اسم پس از خود بیان می کنند.

  This is my CD.

                                                                                                         اسم

ضمائر ملکی : ضمائری هستند که مالکیت را برای اسم قبل از خود بیان می کنند.

This CD is mine .

                                                                                                          اسم

نکته    : گاهی ما لکیت را با of    و ضمائر ملکی بیان می کنند.

I went to the movies with a friend of mine.

Tom was a friend of his.

Are those people friends of yours ?

نکته    :  اگر بخواهیم  درباره ی مالکیت چیزی بدانیم از کلمه پرسشی whose   استفاده می کنیم .

        1- با اسم مورد نظر سئوال را مطرح می کنی

Whose money   is this    ?                                                                                   
      2- بدون  اسم مورد نظر سئوال را مطرح می کنیم