درس 1 (موضوع 1)

موضوع: شبه جمله‌های اسمی : (Noun Clauses)

جملاتی خبری هستند كه با یك موصول شروع می‌شوند و بیانگر نوعی سوال غیر مستقیم هستند.

(سوال غیر مستقیم) I don’t know whom they saw there

                                                                      )سوال مستقیم) Whom did they see there?

نكته:   موصول‌ها در واقع همان كلمات پرسشی هستند كه در سوالات مستقیم در اول جمله می‌آیند و در سوالات غیر مستقیم به عنوان موصول به كار می‌روند و در وسط جمله دیده می‌شوند.مجموع موصول و جمله ی خبری پس از آن را شبه جمله اسمی می گویند.

 

شبه جمله اسمی = جمله خبری + موصول

 مثال:                                        I don’t know whose dog bit him.

  شبه جمله اسمی                                         

تعدادی از كلمات پرسش و موصول عبارتند از:

 

how – how old-  how far – whose – where – which – who whom – how much – how many – why – what

 

وقتی انسان فاعل باشد : who                        I know who lives in this house.                               

وقتی انسان مفعول باشد whom                     I know the man whom you invited to the party         .

وقتی مالکیت باشد      whose                                           I know whose house was sold.              

وقتی مکان مطرح باشد                                              where                          I know where they went.

وقتی زمان مطرح باشد                         when                         I don't know when they will come back                                                    

 بدانیم که :

1. می‌توان پس از موصول، به جای جمله از مصدر استفاده نمود (به جز why)

- I don’t know what to do.

موضوع 2

زمانهای آینده نزدیك حال استمراری - حال كامل

الف) زمان آینده نزدیك:

وقتی قصد انجام کاری را داریم ویا برای آن برنامه داریم، از این زمان استفاده می کنیم

I am going to study physics tonight.

فرمول  ساخت                           شکل ساده فعل + am /is /are  going to + فاعل

ب) زمان حال استمراری:

فعلی است كه هم اكنون در حال انجام است.             I am studying now

 

فرمول ساخت                            ing +  شکل ساده فعل +   am/ is /are +   فاعل                                                                    
ج- زمان حال كامل:

                         عملی است كه انجام آن اكنون تمام شده است و چیزی از انجام آن نمانده باشدو یا اثر آن در زمان حال باقی باشد.

Hamid has just crossed the street.

فرمول ساخت حال كامل:

                             بقیه جمله + قسمت سوم فعل + have/has +  فاعل
 

اهی for (برای طول مدت)و since (برای زمان شروع کار)در آخر جمله حال كامل دیده می‌شوند.

I haven’t seen him for almost a week . (طول مدت كار)

I haven’t seen him since Monday.( زمان شروع كار)

علائم حال كامل:

 since then                                                                         قید زمان + for یا since

once, twice, three times, several                   already