نمونه 1  درس 1و 2

نمونه 2  درس 1و 2


نمونه سوال میان ترم  اول
  ( درس 1 و2 )


نمونه سوال درس 1 تا 3


نمونه سوال درس 4

نمونه سوال درس 5نمونه سوال درس 7


نمونه 1 سوال ترم اولنمونه سوال شماره 4 خرداد ( استان قم)