فایل ها شامل کنکور عمومی تمامی گروه های پنج گانه ی کنکور  در سال 92 است.


سئوالات گروه  ریاضی                                                   کلید

سئوالات گروه  تجربی                                                  کلید

سئوالات گروه  انسانی                                                 کلید

سئوالات گروه  هنر                                                       کلید

سئوالات گروه  زبان      (عمومی)                                 کلید

سئوالات گروه  زبان      (اختصاصی)                              کلید