نکته های واژگانی درس 1

 1.      از health   بدانیم

سلامتی-تندرستی.....................  Health           مفرح – سلامت بخش.......Healthful. 

  سالم تندرست  ...................... Healthy               خدمات بهداشتی... ............ Health services                 

  با سلامتی کامل..............................         Healthily 

2.از as  بیشتر بدانیم                                 

As         در این معانی در کتاب شما به کار رفته است :

1.      همان طور که     2.به عنوان          3.چونکه      4 .همزمان با     5. به شکل     

 

Mind. 3

  که در اینجا یک اسم است به معنی "ذهن " و" فکر" است ولی با  در صورت های دیگر نیز دیده می شود

              روان گردان      mind-bending        -................................فکر خوانی         mind-reading

             پرستار-محافظ        .. minder                  ..............................مصمم               minded

 

4.ترکیب get  -make    -stay  و  keep   با صفت ها  از آنها فعل متعدی می سازد

Get tired ,get stronger, get older , get less                                                                       

Make stronger , make nervous

Stay awake  stay  flexible                                                                                                                       

Keep healthy ,keep strong

 

5. به این کلمات و معانی هر یک دقت کنید

هوا فضا .................  aerospace

هوازی ..........aerobic