درس 1 (موضوع 1)

موضوع: شبه جمله‌های اسمی : (Noun Clauses)

 

جملاتی خبری هستند كه با یك موصول شروع می‌شوند و بیانگر نوعی سوال غیر مستقیم هستند.

(سوال غیر مستقیم) I don’t know whom they saw there

                                                               

)سوال مستقیم) Whom did they see there?

نكته:   موصول‌ها در واقع همان كلمات پرسشی هستند كه در سوالات مستقیم در اول جمله می‌آیند و در سوالات غیر مستقیم به عنوان موصول به كار می‌روند و در وسط جمله دیده می‌شوند.مجموع موصول و جمله ی خبری پس از آن را شبه جمله اسمی می گویند.

 شبه جمله اسمی = جمله خبری + موصول

 مثال:                                       I don’t know whose dog bit him.

                             شبه جمله اسمی

تعدادی از كلمات پرسش و موصول عبارتند از:

 how – how old-  how far – whose – where – which – who whom – how much – how many – why – what

 

وقتی انسان فاعل باشد :                   who                        I know who lives in this house.

وقتی انسان مفعول باشد whom              I know the man whom you invited to the party.

وقتی مالکیت باشد                         whose                     I know whose house was sold.

وقتی مکان مطرح باشد             where                                     I know where they went.

وقتی زمان مطرح باشد   ?   when                         D0 you remeber when he comes back          
 

بدانیم که :

1. می‌توان پس از موصول، به جای جمله از مصدر استفاده نمود (به جز why)

- I don’t know what to do.

موضوع 2

زمانهای آینده نزدیك حال استمراری حال كامل

الف) زمان آینده نزدیك:

               وقتی قصد انجام کاری را داریم ویا برای آن برنامه داریم، از این زمان استفاده می کنیم

I am going to study physics tonight.

                                                                  

   فرمول آینده نزدیك     :    شکل ساده فعل  +    am / is / are +  going   to   +  فاعل

 

ب) زمان حال استمراری:

           فعلی است كه هم اكنون در حال انجام است.                                                .    I am studying now

 

                                       فرمول ساخت     :                ing  + شکل ساده فعل  + are  /  is  /  am +  فاعل

        ج- زمان حال كامل:

                         عملی است كه انجام آن اكنون تمام شده است و چیزی از انجام آن نمانده باشدو یا اثر آن در زمان  حال باقی باشد.

Hamid has just crossed the street.

                    فرمول ساخت حال كامل          :              قسمت سوم فعل +  have/has + فاعل

 

          گاهی for (برای طول مدت)  و since (برای زمان شروع کار)    در آخر جمله حال كامل دیده می‌شوند.

 

I haven’t seen him for almost a week  .       (طول مدت كار)

I haven’t seen him since Monday .          ( زمان شروع كار)

علائم حال كامل:

since then                                                            قید زمان + for یا since

once, twice, three times, several                                    already                        یا just