نمونه سوال ترم دوم  زبان چهارم كه شامل امتحان از كل كتاب می شود در زیر جهت دانلود آماده است.

این سئوالات به صورت PDF می باشد و برای باز كردن آن به Adobe Reader نیز می باشد.


برای دانلود سئوالات
اینجا. را كلیك كنید .