این تست های گرامری ویژه دارای نکات بسیار مهم بوده و  تماما از تست های كنكور  گرفته شده و نكات آن مورد بررسی و توضیح قرار گرفته اند. امکان دانلود تست ها و  پاسخ ها ی تشریحی فراهم شده است. است ، ابتدا به نمونه ای از این مطالب نگاه كنید.


1-  I met a lot of people   While / as   I was living  in Norway.       

2-  Do you watch TV While / as   you are having dinner ?       

3-  While / as   they were walking, it began to rain.   

-----------------------------------------------------

    

1.      گزینه  " 1 " صحیح است. در حالتی كه پس از نقطه چین حالت استمراری وجود دارد، while   یا  as   صحیح است. در صورتی كه انجام جمله دیگر نیز به اندازه ی این جمله طول كشیده باشد و"همزمانی كامل " وجود داشته باشد ، از      while  ، واگر كوتاه تر بوده باشد از asاستفاده می كنیم.

2.      گزینه  " 1 " صحیح است.

3.      گزینه  " 2 " صحیح است. جمله دوم دیرتر شروع شده پس نمی تواند "همزمانی " وجود داشته باشد. زمان جمله دوم كوتاه تر است

    

برای دانلود جواب های تشریحی اینجا را کلیک کنید