به نام خدا

نویسنده   :  رضا خداکرمی

مهارت های تست زنی

·         از چه منابعی بخوانیم؟

1.      کتاب درسی        2. کتاب Tick eight (گاج)    3. جزوه )بویژه بخش نکته ها واژگانی و گرامری (    4. تست های متفاوت

·         از کتاب درسی چه بخوانیم؟     1.      Pre-Reading   2.   Reading        3. synonyms & definitions

·         چه زمانی  بخوانیم؟      1.      هرروز             2. نیم ساعت        3. در مناسب ترین زمان

·         از هر واژه چند معنی بخوانیم؟           هرچه بیشتر  بهتر .   مترادف های انگلیسی را از یاد نبریم.

·         چگونه تست بزنیم؟            برای پاسخ این سوال به قوانین زیر توجه کنید:

1.      قانون کلید   :       گاهی تست دو جمله دارد. کلید در جمله ای است که نقطه چین ندارد.

 

   The company is looking for a new secretary. This time they want to an..............                                                                                                 

(آزاد تجربی-77)experienced one

 

                                                                                      a.    profit   b. predict      c. qualify                         d. hire       


 2.      قانون حذف   :       غریبه ها را بیرون کن. برای این کار باید آشناها را بشناسی.

درتست بالا profit  و  qualify غریبه هستند. (البته برای بعضی ها)

     3.      قانون ارتباط معنایی       : ابتدا صورت تست را یک بار بخوانید و به دنبال ارتباط معنایی بین کلمات، در صورت سوال و گزینه ها باشید. در تست زیر به رابطه ی failure  و poor management و در تست بعد نیز به رابطه ی بین  respect  وright  توجه کنید:

                                                                                                 (ناشی از)

(سراسری ریاضی-82)The failure of the company was due to direct …….. of a poor management.

a.    habit            b. result           c. source          d. danger   

                          We should respect the …….. of others and they should respect  ours                                                

                                                                                               a.    rights      b. traits        c. error    d. facts   

4.      قانون همنشینی : تعداد زیادی از کلمات در مجاورتِ کلمات مکما خود دیده می شوند. همچون کلمات زیر:

Release endorphin – Space probes – Rural children – Facial expressions- Developed countries - Form a union – Internet areas – Domestic services – Child labor – Social movements

                     *کلمات همنشین را از متن های کتاب درسی خارج و در دفتر خود یادداشت کنید.

5  - قانون حروف اضافه ها :   بدانیم حرف اضافه ی برخی صفات و فعل ها و اسم ها    کدامند.                                                                                                                             

 When I was at college I was ……… of becoming a great scientist                                                       preparing (-)      b. observing (-)    c. involving (in)     d. dreaming (of)                                                                         

That’s completely …………………….. to   the subject under discussion              

a.    flexible              b. explicit        c. irrelevant        d.   responsible

    چند مثال :    

Aware of – Concentrate on _Lean against –Depend on – Based on – Rely on – Frightened of – Remove from

 

6.       قانون مشابهت:   کلمات مشابه را در هر جایی که دیدید ، یاد بگیرید. این کار سبب خروج از ابهام و سر در گمی در لغات می شود.

Plan- Plane - Plant – planet…..

 

7.      قانون تضاد: پیشوند ها ، پسوند ها و ریشه ها را یاد بگیرید . از پیشوند ها و پسوندهای منفی ساز غافل نشوید

                                                                                                                                              

UselessIrrelevant – Uncomfortable

 

www..zangezaban.mihanblog.com