به نام خدا

Punctuation Marks

نشانه های نقطه گذاری

در اینجا فقط به بخشی از نشانه های نقطه گذاری که مورد نیاز بچه های دبیرستان است ، اشاره می شود . در صورت نیاز به مطالب بیشتر لطفا پیام بگذارید.

(,   )   Comma     

 چند کلمه ی پشت سر هم را جدا می کند  ..          . We bought some potatoes, oranges, apples and grapes.

قید های مکان و زمان را که در اول جمله آمده است ،از بقیه جدا میکند.

Today , we know  a lot the moon and stars.

اطلاعات اضافی درباره ی یک اسم را مشخص می کند.

The crust, the layer that you live on , is like the skin of an apple.

(  :  ) Colon 

لیستی از کلمات را ارائه می دهد                                   .There are four main directions : north , east, south and west.

عین گفته کسی را نقل می کند                                                                                                      . Tom  :  “ Never mind”

  Semicolon (  ; )

نقطه ویرگول نشان می دهد که علی رغم پایان جمله اول ، مطلب ادامه دارد  و جمله ی  پس از نقطه ویرگول است که تمام کننده ی معنی جمله کامل خواهد بود.

Though mechanical, this machine was an important step in the history of computers  ;  it was the design of a mechanical multipurpose computers.

این دستگاه اگر چه مگانیکی بود ، ولی گام مهمی در تاریخ کامپیوتر به حساب می آمد ؛ آن الگویی برای کامپیوتر های چند منظوره بود.

 خلاصه یا نتیجه ی قبل خود را ، در بعد از خود بیان می کند.                                                                     :Dash(-)                                

This process – called fusion -  release radiant energy.                                                                               

این فرایند – که هم جوشی نامیده می شود _ انرژی تابشی را آزاد می کند.

·         توجه داشته باشید که این خط درکلماتی مانند کلمات زیر  " خط پیوند " (hyphen (  نام دارند و معمولا "صفت ساز " هستند.

·         Two-thirds   ,  8-10 feet , bird-like  hips , well-known , large scale ice bergs