سه دسته از آدما هستن که کلا خیلی رو مخن

1- اونایی که وقتی داری فیلم میبینی فکر میکنن تو نمی فهمی و هی واست توضیح میدن

2-  اونایی که وقتی کنارت ایستادن برای اینکه حواست به حرفاشون باشه هی با آرنج میزنن به پهلوت

3-  از همه بدتر اونایی که وقتی داری با تلفن حرف میزنی هی میپرسن  :   کیه؟ کیه؟