واژگان درس به درس چهارم به صورتWORD 2003 به بالا در اختیار شماست.

واژگان
درس 1 (قسمت اول)                واژگان    درس 5     (قسمت اول  )
                                                               واژگان    درس 5    (قسمت دوم )
واژگان درس 1  (قسمت دوم )

                                                                 واژگان   درس 6      (قسمت اول)
واژگان درس 2 (قسمت اول)                   واژگان    درس 6     (قسمت دوم)

واژگان
درس 2 (قسمت دوم)                       واژگان درس  7

واژگان درس 3                                 واژگان درس 8

واژگان درس 4