به نظر شما در کدوم دوره زیباتر شعرمی گفتند؟

حافظ:

تـنــم از واسـطــه دوری دلـبــربـگـداخــــت

جـانــم از آتــش مـهــر رخ جـانـانــه بسوخت

فروغ فرخزاد:

ای شب از رویای تو رنگین شده

سینه از عطر توام سنگین شده

سهراب سپهری:

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

 

شعرهای جدید:

دوست امروز من نازه

قلبش پر احساسه

عاشقش شدم تازه

بعضی از بچه ژیگولای امروزی:

دوستت دارم کثافت!

لعنت به اون قیافت!

خدا از این به بعد رو به خیر کنه