فایل ها به صورت PDF می باشند.

سئوالات گروه ریاضی  
                          کلید گروه ریاضی


سئوالات گروه  هنر  
                              کلید گروه هنر


سئوالات
گروه   تجربی                           کلید  گروه تجربی 
 

سئوالات گروه
  انسانی                          کلید گروه انسانی


سئوالات گروه زبان انگلیسی                              کلید گروه زبان انگلیسی


سئوالات  زبان تخصصی انگلیسی                   کلید    زبان تخصصی  انگلیسی