در درون متن هر درس پیش دانشگاهی نکاتی از گرامر سال های قبل وجود دارد که یا از یاد رفته اند و یا خوب آموخته نشده انذ . از سوی دیگر دانستن این مطالب برای تسلط بر  مسمت " کلوز تست " و قسمت " درک مطلب " ضروری است .و شاید بهتر باشد بگوییم برای دانش زبانی ما لازم است. به همین دلیل این قسمت را اضافه کردم تا کمکی باشد برای همه ی کسانی که به این قسمت نیاز دارند. انشا الله خدا قبول کند

بعد از ترکیبات so many  و so much   اسم به دو صورت زیر بکار می رود :

 

اسم قابل شمارش جمع + so many

اسم غیر قابل شمارش  + so much

So many reasons                           So much noise

So many people                             So much pressure

 

 

– بعد از ترکیبات  too many و  too much   نیز اسم به بکار می رود.

اسم ق ش  جمع + too many

اسم غ ق ش      + too much

 

too many cars , too many reasons  /   too much trouble

توجه  :   قسمت دوم جملاتی که so many    یا      so much  دارند that clause   دیده می شود.

 

There are so many reasons that we should leave now .

 

در جملاتی که ترکیبات too وجود دارد  قسمت دوم جمله مصدر یا عبارت مصدری  ( infinitive) 

دیده می شود :

We had too much trouble to get into the cave .

                                                                     

3  -  کلمه  more    به معنی " بیشتر"  یا  " تر "  است . و می تواند با اسم  صفت یا قید بکار رود.

 

اسم More air / more oxygen          }

صفت                                              { More active / more dangerous

قید   easily }                                   More efficiently / more

 

4 – این فرمول را به عنوان فرمول تاکید به خاطر بسپارید

مصدر + ( ضمیر مفعولی +  for   )+ صفت / قید   It + is / was / will be 

 

It is hard to think about what was bothering you.


It is time to get right into it.


It is important to exercise every morning.


5 – بعد از حروف اضافه اگر فعلی قرار بگیرد ing  می گیرد

 

by - for -before - after - at - with -without - by - about -......


About doing / by burning up /without getting tired / like picking up 

 

+