برای دریافت سوالات به برنامه  Adobe  Reader و برای دریافت كلید به برنامه   Word 2003  به بالا   نیاز می باشد.           سئوالات زبان اختصاصی                کلید سئوالات زبان اختصاصی