برای باز كردن فایل ها ، به برنامه ی word  سال 2003 ویا  بالاتر  نیاز می باشد


لغات      lesson 1                                               لغات         lesson 6   

لغات      lesson 2                                               لغات   Lesson   7
لغات
      lesson 3                                                لغات      Lesson    8

لغات        lesson4                                               لغات         lesson 9

لغات   lesson  5     ( به Adobe Reader نیاز است)