درس 1 (موضوع 1)

موضوع: شبه جمله‌های اسمی : (Noun Clauses)

 

جملاتی خبری هستند كه با یك موصول شروع می‌شوند و بیانگر نوعی سوال غیر مستقیم هستند. سوال غیر مستقیم (كه در پاسخ سوال مستقیم می‌آید).

 

(سوال غیر مستقیم) I don’t know whom they saw there

                                                                                            

)سوال مستقیم) Whom did they see there?

 

نكته:   موصول‌ها در واقع همان كلمات پرسشی هستند كه در سوالات مستقیم در اول جمله می‌آیند و در سوالات غیر مستقیم به عنوان موصول به كار می‌روند و در آخر جمله دیده می‌شوند.حالا اگر موصول را در اول جمله ای قرار دهیم، یک شبه جمله ساخته می شود.

 

شبه جمله اسمی = یك جمله خبری + موصول

 

مثال:                                  I don’t know whose dog bit him.

  شبه جمله اسمی              

مهمترین كلمات پرسش و موصول عبارتند از:


how – how old-  how far – whose – where – which – who whom – how much – how many – why – what

 

فاعل انسانی:                               who:          I know who lives in this house.

مفعول انسانی whom:        I know the man whom you invited to the party.

مالكیت برای انسانی                      whose:      I know whose house was sold.

قید مكان                                                  where:      I know where they went.

نكته درباره شبه جمله‌های اسمی:

1. می‌توان پس از تمام كلمات wh – (به جز why) به جای جمله خبری، از مصدر استفاده نمود.

- I don’t know what to do.

موضوع 2

زمانهای آینده نزدیك – حال استمراری - حال كامل

الف) زمان آینده نزدیك:

فعلی است یا كاری است كه در آینده قصد انجام آنرا داریم و برای آن برنامه داریم.

I am going to study physics tonight.

                                                                       

فرمول آینده نزدیك   :          ( شکل ساده فعل + am  /  is  / are  going  to  +  فاعل )              

ب) زمان حال استمراری:

فعلی است كه هم اكنون در حال انجام است.             I am studying now

 
فرمول ساخت
         :                    (  ing + فعل  +  am /is /are  +  فاعل)

ج- زمان حال كامل:

      عملی است كه انجام آن اكنون تمام شده است و چیزی از انجام آن نمانده باشدو یا اثر آن در زمان حال باقی باشد.

Hamid has just crossed the street.

فرمول ساخت حال كامل:

(قسمت سوم فعل  +  have  /   has + فاعل)

          for   و sinceدر آخر جمله حال كامل دیده می‌شوند.

I haven’t seen him for almost a week. (طول مدت كار)   

I haven’t seen him since Monday.( زمان شروع كار)

علائم حال كامل:

since then                                                       قید زمان + for یا    since

once, twice, three times, several                      یا just        already