نکته های واژگانی درس 2

1-معادل کلمه  " سخنرانی  کردن "  در انگلیسی عبارتند از   :

Give a speech

Give  a lecture

Make a speech

Deliver a lecture

-فرق کلمات overcome     و  come over

overcome “     یعنی ( غلبه کردن – شکست دادن  )  و  come over  یعنی (  سر زدن – سرکشی کردن  ) می باشد .

3 -   anxious  به معنی ( نگران و دلواپس  ) می باشد . این لغت با حروف اضافه ی about      و   for    می آید .

 ( نگران برای انسان )   نگران کسی  anxious for sb

I am anxious for him

 ( نگران برای غیر انسان )  نگران از چیزی  anxious about sth

Everybody is anxious about the economic crisis.

4 – fear  به معنی (ترس ) یک اسم است .و معادل آن horror     می باشد . ممکن است این کلمه فعل باشد  که در این صورت به معنی ( ترسیدن -  ترساندن ) است . و معادل آن  be afraid of     یا   frighten  است . به مثال های زیر توجه کنید  :

 I  am afraid of dogs .

                                                                                                                   .  Some people fear to walk in dark

A  big dog frightened me last night .

می تونی در همه جای شهر ترس فراگیری را ببینی.    You can see a wide spreading horror everywhere in the town

5 – با حروف اضافه ی  فعل هایی که در این درس آمده اند آشنا شوید   : 

1. embarrassment (about)

2. speak to /about / with

3.react to

4. give speech to

5. distract to

6. concentrate on

7. move to sb

8. aware of

9. lean against

10. in front of

11. ask for

12. expressions on face

13. instead of

14. add (sth) to

15. be afraid of

16. talk to about

6-  فرق confidence    و  confident

اطمینان –اعتماد  )   اسم )   ------------------  confidence

  مطمئن             ( صفت )  -------------------- confident  

 اعتماد به نفس      ( اسم )--------------  self - confidence

*  مترادف های کلمه   confident

Sure = certain

. معادل انگلیسی  " هدف "  در انگلیسی

End

Goal            

                                                                                                                                                                                                             هد ف         Purpose

Aim


8 – human   در این کتاب به دو معنی به کار رفته است  :                          انسان    --------------  human (man) can think

  Let  them know that you are human

به مخاطبین این فرصت را بدهید تا شما را از خود بدانند